کارگاه های کتابخانه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی                                               ساعت   12:00-10:00   

ردیف

نام کارگاه

تاریخ

1

آشنایی با کتابخانه و نحوه جستجوی منابع(1)

97/08/15

2

آشنایی با نظام نوپا(1)

97/08/19

3

آشنایی با  کتابخانه حنان (1)

97/08/22

4

آشنایی با سامانه منبع یاب(1)

97/08/29

5

آشنایی با Springer

97/09/07

6

آشنایی با  ProQuest

97/09/13

7

آشنایی با Scopus

97/09/20

8

آشنایی با Science Direct

97/09/27

9

نحوه ایجاد پروفایل در Google Scholar

97/10/02

   10

آشنایی با کتابخانه و نحوه جستجوی منابع(2)

97/11/23

11

آشنایی با نظام نوپا(2) 

97/11/30

12

آشنایی با کتابخانه حنان (2)      

97/12/04

13

آشنایی با PubMed

97/12/08

14

آشنایی با سامانه منبع یاب(2)

97/12/11

15

آشنایی با EndNote

97/12/14