چشم انداز:

چشم انداز کتابخانه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی  در  سال های آینده این است تا بعنوان معتبرترین مرکزآموزشی و پژوهشی در زمینه علوم تغذیه و صنایع غذایی در غرب کشور خود را معرفی نموده و به جایگاه ارزشمندی در بین مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور دست یابد.