جامعه استفاده کننده از کتابخانه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی:

 استفاده از کتابخانه به شیوه قفسه باز و open access بوده و مراجعین به کتابخانه، امکان دسترسی مستقیم به منابع و تورق آن­ها را دارند. استفاده از کتابخانه برای تمام مراجعان مقدور است اما امانت دادن کتاب، مخصوص اعضای کتابخانه است.مراجعان اصلی کتابخانه، اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی(به شرح ذیل) و کارمندان دانشکده می باشند.

علوم تغذیه

علوم و صنایع غذایی

بهداشت و ایمنی مواد غذایی