تقویم آموزشی کارگاه های کتابخانه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی  سه ماهه چهارم سال 1399( کارگاه مجازی)

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

محتوای آموزشی

99/10/7

۱۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Cochrane Library

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری - خانم الهام تندیشه

99/10/14

۱۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of Science

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

99/10/21

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی بالینی Clinical key-Up to Date

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

99/11/5

۱۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

 

99/11/11

۱۲-۱۰

پایگاه دارویی Reaxys

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر هادی ادیبی

99/11/13

۱۲-۱۴

کارگاه علم سنجی

اعضای هیأت علمی

آقای دکتر آرام رضایی

99/11/26

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه- خانم حدیث رحیمی

99/12/3

۱۲-۹

سامانه های نظام نوپا

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

99/12/10

۱۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری-
خانم الهام تندیشه

تقویم آموزشی کارگاه های کتابخانه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی سه ماهه سوم سال 1399( کارگاه مجازی)

تقویم آموزشی کارگاه های کتابخانه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی  سه ماهه سوم سال 1399( کارگاه مجازی)

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

محتوای آموزشی

6/7/99

۱۲-۹

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

13/7/99

۱۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of Science

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

19/7/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی بالینیup to date-clinicalkey

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

27/7/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیscience direct Proquest- - John Wiley

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

۱۹/8/99

۱۲-۱۴

کارگاه علم سنجی

اعضای هیأت علمی

آقای دکتر آرام رضایی

25/8/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم الهام تندیشه- خانم حدیث رحیمی

2/9/99

۱۲-۹

سامانه های نظام نوپا

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

16/9/99

۱۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

دکتر فاطمه رجعتی

23/9/99

۱۲-۹

پایگاه های اطلاعاتیScience direct- Proquest- WileyJohn

اعضای هیأت علمی - دانشجویان

خانم فریده اکبرزاده

 

 

 

تقویم آموزشی کارگاه های کتابخانه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی  سه ماهه دوم سال 1399( کارگاه مجازی)

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

محتوای آموزشی

1/4/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی

Proquest - science direct-John Wiley

دانشجویان ،اعضای هیات علمی

خانمها فریده اکبرزاده و حدیث رحیمی

8/4/99

1۲-۹

پایگاه اطلاعاتی استنادی

scopus - web of science

دانشجویان ،اعضای هیات علمی و

دکتر فرامرز قره گوزلو- خانم فریده تکلو

9/4/99

12-9

 چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک را بخوانیم(جلسه اول)

Systematic ReviewsApplication & Importance

Interpretation of graphs and effect estimates in meta-analysis

دانشجویان ،اعضای هیات علمی و

کتابداران

دکتر پیام کبیری

 دکتر فرید نجفی

۱7/4/99

1۲-۹

چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک را بخوانیم(جلسه دوم)
How to Find Systematic Reviews

Systematic Reviews Publication Bias

Cochrane Iran meeting 13990418

Heterogeneity Critical appraisal

دانشجویان ،اعضای هیات علمی و

کتابداران

 دکتر پیام کبیری

 ---

دکتر فرید نجفی

25/4/99

1۲-۹

وبینار آموزشی Scopus

دانشجویان ،اعضای هیات علمی و

کتابداران

نماینده ناشر الزویر

5/5/99

1311

 وبینار آموزشیMendeley

دانشجویان ،اعضای هیات علمی و

کتابداران

نماینده ناشر الزویر

11/5/99

1۲-۹

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

دانشجویان ،اعضای هیات علمی و

خانمها الهام تندیشه وحدیث رحیمی

19/5/99

1۲-۹

سامانه های نظام نوپا

دانشجویان ،اعضای هیات علمی و

خانم دکتر فاطمه رجعتی

25/5/99

1۲10

پایگاه های اطلاعاتی فارسی منبع یاب

دانشجویان ،اعضای هیات علمی

خانم الهام تندیشه

15/6/99

1۲-۹

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

دانشجویان ،اعضای هیات علمی

خانم دکتر فاطمه رجعتی

تقویم آموزشی کارگاه های کتابخانه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی   سه ماهه اول سال 1399( کارگاه مجازی)

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

محتوای آموزشی

21/2/99

9-12

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

دانشجویان –اعضای هیات علمی

خانم فریده تکلو- خانم حدیث رحیمی28/2/99

9-12

سامانه های نظام نوپا

دانشجویان –اعضای هیات علمی

دکتر فاطمه رجعتی

18/3/99

10-12

کتابخانه دیجیتال حنان-Cochrane Library

دانشجویان –اعضای هیات علمی

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

25/3/99

9-12

جستجوی پیشرفته منابع الکترونیکی

دانشجویان –اعضای هیات علمی

دکتر فاطمه رجعتی

تقویم آموزشی

کارگاه های کتابخانه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی نیمه دوم سال 98

ردیف

نام کارگاه

تاریخ

روز

ساعت

نام مدرس  محتوایکارگاه  لیست شرکت کنندگان 

 

1

معرفی پایگاه های اطلاعاتی و شاخص های رتبه بندی آنها 

 98/09/23

شنبه

10-12

دکترروحی  لنگرودی      

 

2     

جستجوی منابع الکترونیکی در پایگاه های اطلاعاتی          

 98/09/25

دوشنبه             

10-12         

دکتر عبداله زاد       

 

3

 کارگاه رفرنس نویسیEndnote

98/10/22

یکشنبه  9-12
 دکتر عبداله زاد     
   4  سامانه منبع یاب ، کاربردها و استفاده از آن  98/11/30 چهارشنبه   12-10 طاهره حسینی فر     
                 
                 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارگاه های دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی( تابستان98)

نام کارگاه

نام مدرس

تاریخ برگزاری کارگاه

محتوای آموزشی

لیست شرکت کنندگان

کارگاه رفرنس نویسی Endnote

دکتر شهاب رضائیان

31 شهریور ۹۸

10:30 8:30

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی

دکتر رویا صفری

31 شهریور ۹۸

13 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی نیمسال دوم 98-97 

ردیف

نام کارگاه

تاریخ

روز

ساعت

1

آشنایی با کتابخانه و نحوه جستجوی منابع(1)

97/12/04

شنبه

11-13

2

آشنایی با کتابخانه و نحوه جستجوی منابع(2)

97/12/08

چهارشنبه

10-12

3

آشنایی با  Science Direct

97/12/19

یکشنبه

10-12

4

آشنایی با نظام نوپا و سامانه منبع یاب(1)

98/01/20

سه شنبه

13:30 - 11:30

5

آشنایی با Scopus

98/02/02

دوشنبه

13:30 - 11:30

6

آشنایی با کتابخانه دیجیتالی حنان و جستجوی منابع الکترونیکی(1)

98/02/25

چهارشنبه

13:30 - 11:30

آشنایی با نظام نوپا و سامانه منبع یاب(2)

98/03/06

دوشنبه

13:30 - 11:30

8

آشنایی با PubMed

98/03/28

سه شنبه

13:30 - 11:30

9

آشنایی با کتابخانه دیجیتالی حنان و جستجوی منابع الکترونیکی(2)

98/03/19

یکشنبه

13:30 - 11:30

 


 کارگاه های کتابخانه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی  نیمسال اول 98-97                 ساعت   12:00-10:00
   

ردیف

نام کارگاه

تاریخ

1

آشنایی با کتابخانه و نحوه جستجوی منابع(1)

97/08/15

2

آشنایی با نظام نوپا(1)

97/08/19

3

آشنایی با  کتابخانه حنان (1)

97/08/22

4

آشنایی با سامانه منبع یاب(1)

97/08/29

5

آشنایی با Springer

97/09/07

6

آشنایی با  ProQuest

97/09/13

7

آشنایی با Scopus

97/09/20

8

آشنایی با Science Direct

97/09/27

9

نحوه ایجاد پروفایل در Google Scholar

97/10/02

   10

آشنایی با کتابخانه و نحوه جستجوی منابع(2)

97/11/23

11

آشنایی با نظام نوپا(2) 

97/11/30

12

آشنایی با کتابخانه حنان (2)      

97/12/04

13

آشنایی با PubMed

97/12/08

14

آشنایی با سامانه منبع یاب(2)

97/12/11

15

آشنایی با EndNote

97/12/14