شماره تماس با واحد کتابخانه:  38263503-083

پست الکترونیک:               nsftlib@kums.ac.ir

کدپستی: 6719851351

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار – جنب م آ د فارابی  دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

فرم درخواست عضویت